Khivrenko Alexander Ivanovich

Was born 26.12.1949 Zaporozhye. Graduated from the Kyiv state art institute (1974). Teachers at the speciality - T. Yablonskaya, V. Chekanyuk, L. Vitkovsky. Monumentalist. Member NUAU (1982).


<< back