СТАТУТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Конференцією Київської організації

Національної Спілки художників України

Протокол № 1/2017 від 14 квітня 2017 р.

Голова Київської організації

Національної Спілки художників України

______________ В.І. Коновал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням секретаріату

Національної Спілки художників України

Протокол № ___ від «27»  квітня 2017 р.

Голова Національної Спілки

художників України

______________ В.А. Чепелик

 

 

СТАТУТ

 

КИЇВСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
 

(нова редакція)

 

 

м. Київ – 2017 р.

 

 

1.Загальні положення.

 

1.1.Київська організація Національної Спілки художників України (надалі  КОНСХУ) – регіональне добровільне об’єднання професійних художників і мистецтвознавців які постійно проживають на території м. Києва і Київської області,створене її членами на основі спільності фахових інтересів, самоврядування, взаємодопомоги і співробітництва,невтручання у творчій процес, вільного вибору форм та методів творчої діяльності, визнання авторських прав.

1.2.КОНСХУ є правонаступником Київської організації Спілки художників, є недержавною, неполітичною, неприбутковою громадською організацією - творчою спілкою, яка здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»,  інших нормативних актів чинного законодавства України, Статуту НСХУ і цього Статуту.

1.3.Повне найменування організації - Київська організація Національної Спілки художників України. Скороченим найменуванням організації  є абревіатура, що складається з перших літер усіх слів повного найменування - КОНСХУ.

1.4.Керівний орган КОНСХУ знаходиться за адресою: 04053, м. Київ. вул. Січових Стрільців, 1-5.

1.5.КОНСХУ є  у складі  Національної Спілки художників України на засадах творчої та економічної самостійності. На КОНСХУ поширюються всі права і пільги, надані державою Національній Спілці художників України.

1.6.КОНСХУ має розрахунковий та інші рахунки в установах банку, печатку та штампи зі своїм найменуванням, а також інші реквізити, зразки яких затверджуються Правлінням та реєструється в установленому законом порядку.

1.7.Свої відносини з будь-якими організаціями КОНСХУ будує на договірних засадах у відповідності зі Статутом Національної Спілки художників України та власним Статутом і чинним законодавством.

 

2.Принципи та основні форми і напрямки діяльності КОНСХУ.

 

2.1.КОНСХУ діє на принципах добровільного об’єднання професійних творчих працівників, які працюють в галузі образотворчого мистецтва та культури,самоврядування, взаємодопомоги і співробітництва, невтручання у творчий процес,вільного вибору форм і методів творчої діяльності, визнання авторських прав. У кожному фаховому напрямі може бути створено одне або більше добровільних творчих об’єднань.

2.2.КОНСХУ незалежна у своїй статутній діяльності від органів державної влади і органів місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій.

2.3.КОНСХУ є суб’єктом творчої та культурної діяльності.

2.4.Основними напрямами діяльності КОНСХУ є:

- творча діяльність у галузі образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва;

- розвиток національної культури та мистецтва, розроблення і втілення в життя культурно-мистецьких заходів, організація творчих конкурсів, виставок, авторських вечорів, прем’єр тощо;

- створення умов для творчої праці, підвищення професійного, наукового та загальнокультурного рівня членів КОНСХУ, виховання творчої молоді, оволодіння нею досягненнями національної та загальнолюдської культури;

- пошук талантів серед молоді та сприяння їх творчому розвитку;

- видання газет, журналів, книг та іншої друкованої продукції, створення кіно - та відео фільмів, аудіовізуальної продукції на цифрових носіях з метою популяризації досягнень української та світової культури і мистецтва, творчого доробку членів КОНСХУ шляхом створення відповідних структурних підрозділів;

- турбота про правовий, соціальний та професійний захист членів КОНСХУ;

- сприяння відродженню, розвиткові та популяризації образотворчого  та декоративно-ужиткового мистецтва,  творчому використанню народних традицій у розвитку культури та мистецтві, збереженню та збагаченню історико-культурної спадщини та довкілля,                                                                                                                                    

проведенню масових культурно-просвітницьких заходів, а також утвердженню демократичних, загальнолюдських цінностей;

- постійна співпраця з педагогічними та науково-педагогічними колективами навчальних закладів;

- надання допомоги в навчально-виховній роботі педагогічним колективам у патріотичному, культурному та інтелектуальному розвитку дітей та молоді, у морально-етичному та естетичному вихованні;

- сприяння обміну культурними цінностями, співробітництво між діячами культури і мистецтва різних країн,національними і міжнародними організаціями культури та мистецтв;

- виховання поваги до історико-культурних цінностей, традицій українського та інших народів. 

 

3.Права КОНСХУ

 

3.1.КОНСХУ має право :

- здійснювати  статутну  діяльності у передбаченому законодавством порядку для виконання своїх статутних завдань;

- представляти та захищати права і законні інтереси своїх членів;

- брати участь у розробленні нормативно-правових актів щодо діяльності творчих спілок та статусу творчих працівників;

- брати участь у визначенні засад державної політики у сфері оплати праці членів творчих спілок,страхування,пенсійного забезпечення, зайнятості, правового та соціально-економічного захисту творчих працівників;

- представляти професійних творчих працівників до відзначення державними нагородами, почесними званнями, державними преміями, іншими видами морального та матеріального заохочення;

-у встановленому законом порядку створювати фонди творчих спілок з правами юридичної особи для виконання статутних завдань і цілей КОНСХУ;

- володіти, користуватися і розпоряджатися майном на правах власника відповідно до законодавства України;

- на пріоритетність при продовженні договору оренди приміщень, які вона орендує під творчі майстерні, студії, лабораторії.

 

4.Умови прийому до членів КОНСХУ та вибуття з неї.

 

4.1.Членами КОНСХУ можуть бути громадяни України, що досягли 18 років, незалежно від національності, політичних та релігійних переконань, професійні художники і мистецтвознавці, що проживають у м. Києві та Київській області, що виявили себе як творча особистість, визнають Статут КОНСХУ та Статут Національної Спілки художників України.

4.2.Прийом до членів КОНСХУ здійснюється за рекомендації творчих секцій на основі виставки претендентів і затверджується Правлінням КОНСХУ та радою Національної Спілки художників України, згідно з положенням «Про прийом до членів Національної Спілки художників України».

4.3.Члени КОНСХУ одержують квитки Національної Спілки художників України встановленого зразка.

4.4.Член КОНСХУ може бути виключений з КОНСХУ  за систематичні або грубі порушення Статуту КОНСХУ, Статуту НСХУ; за рекомендацією загальних зборів секції та переліком причин і беззаперечних фактів. Виключення з членів КОНСХУ здійснюється в такому ж порядку і згідно з положенням «Про виключення членів НСХУ з КОНСХУ».                                                                                                                                    4.5.Виключення члена із КОНСХУ автоматично позбавляє його права користування творчою майстернею, яка належить організації, але не позбавляє права повторного вступу до КОНСХУ на загальних умовах, згідно положень Статуту КОНСХУ  та положення «Про порядок прийому до членів НСХУ».

4.6.У разі незгоди з рішенням про виключення, художник має право звернутися з апеляцією до Правління (Ради) Національної Спілки художників України.

4.7. Член КОНСХУ має право в будь-який час зупинити чи припинити своє членство у НСХУ шляхом подання заяви на ім’я Голови НСХУ з  повідомленням Голови КОНСХУ. Членство у КОНСХУ зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього самого дня припиняється перебування члена КОНСХУ на будь-яких виборних посадах у організації.

4.8.  Члени КОНСХУ, що проявили себе як активні і сумлінні члени організації, були активними учасниками творчої та виставкової діяльності, внесли вагомий внесок в Українське образотворче мистецтво, але за обставин похилого віку, низької матеріальної забезпеченості, хвороби, інших непереборних обставин не можуть оплачувати членські внески, можуть набути статус «Поважного члена КОНСХУ» відповідно до положення про «Поважного члена КОНСХУ».

 

5.Права і обов’язки членів КОНСХУ.

 

5.1.Член КОНСХУ має право:

- на свободу творчості;

- експонувати і оцінювати свої твори без журі на всіх виставках та заходах  КОНСХУ, за     винятком  тих, які проводяться на конкурсній основі;                                                                - обирати і бути обраним до складу виборних органів КОНСХУ, при умові перебування у складі КОНСХУ не менше 3-х років;

- брати участь у всіх заходах КОНСХУ;

- користуватися всіма пільгами і правами, наданими державою Національній Спілці художників України;

- користуватись всіма видами творчої, соціальної,  побутової та іншої допомоги, яку надає КОНСХУ, згідно своїх матеріальних можливостей;

- користуватись творчою майстернею, що належить НСХУ або КОНСХУ згідно з Положенням КОНСХУ про індивідуальну творчу майстерню;

- може  мати у користуванні творчу майстерню НСХУ, будувати, орендувати приміщення для розташування творчої майстерні , купувати обладнання і транспорт, здійснювати юридичні дії, які не суперечать чинному законодавству і сприяють творчій діяльності;

- одержувати  інформацію про діяльність керівних органів КОНСХУ і вносити пропозиції щодо роботи усіх її структур у письмовій формі за власною заявою;

- рекомендувати до вступу в КОНСХУ нових членів, за умови перебування членом КОНСХУ не менше 3-х років і відповідно до положення про прийом;

- на пільги та переваги перед третіми особами під час укладення договорів на використання майна, приміщень  КОНСХУ;

- користуватися колективним майном КОНСХУ;

- вступати у секції, асоціації, творчо-виробничі групи, які створені при КОНСХУ;

- організовувати власні гуртки, студії, майстерні тощо, в тому числі з правом юридичної особи, згідно з чинним законодавством;

- брати участь в обговоренні всіх питань, що вирішуються КОНСХУ, вносити пропозиції щодо поліпшення її діяльності;

- вільно розпоряджатись результатами своєї праці;

- добровільно вийти із КОНСХУ за власною письмовою заявою,що подається до голови  КОНСХУ.;

5.2.Член КОНСХУ зобов’язаний:                                                                                                                                        

- дотримуватись Статуту КОНСХУ та Статуту НСХУ;

- брати участь у художніх виставках або інших культурно-мистецьких акціях, що проводить КОНСХУ чи її організації; член КОНСХУ мистецтвознавець – публікувати матеріали з питань історії, розвитку мистецтва та інші матеріали, що є його фаховим  доробком;

- дотримуватись професійної етики та морально-етичних норм суспільства;

- регулярно, щороку сплачувати  внески членів КОНСХУ повною сумою протягом першого кварталу поточного року. Якщо член КОНСХУ не сплатив внески членів КОНСХУ за звітний рік без поважних причин, у кінці звітного року  особа вважається такою, що механічно вибула із організації.

- регулярно, щомісячно проводити оплату майстерні за отримані послуги згідно з угодою про користування творчою майстернею ; члени КОНСХУ, які без поважних причин (хвороба члена КОНСХУ або хвороба членів його сім’ї) мають борг по оплаті таких послуг більше ніж за  два місяці, попереджаються письмово про необхідність погашення боргу. Якщо борг не буде погашений протягом місяця, вони позбавляються права користування майстернею. У разі відмови звільнити майстерню такі особи виселяються примусово відповідно до Положення про індивідуальну творчу майстерню-студію члена КОНСХУ та Положення про примусове виселення  з індивідуальної творчої майстерні-студії члена КОНСХУ та  виключаються із КОНСХУ;

- виконувати рішення органів управління КОНСХУ та НСХУ.

 

 6. Структура, порядок створення та компетенція виборних органів КОНСХУ, строки і механізм здійснення їх повноважень.

 

6.1. Структурними підрозділами КОНСХУ є творчі секції, які діють на підставі Положень про них, прийнятих  та затверджених Правлінням КОНСХУ.

6.2. Вищим органом творчої секції є загальні збори її членів, які обирають необхідні  їм керівні органи, та делегують своїх представників на Конференцію, з’їзди КОНСХУ та НСХУ.

6.3. при КОНСХУ діє об’єднання молодих художників і мистецтвознавців, яке в своїй роботі керується Положенням, яке затверджено Правлінням.

6.4. Діяльністю КОНСХУ керують З’їзд, Конференція, Правління, рішення яких впроваджується безпосередньо під проводом Голови Спілки, Секретаріату та Розширеного секретаріату.

6.5. З’їзд КОНСХУ.

6.5.1. З’їзд є вищим керівним органом КОНСХУ. Здійснює свою роботу у формі засідань, під керівництвом  обраної  З’їздом робочої Президії, яка обирає головуючого засіданням. У випадку позачергово З’їзду, метою якого не є переобрання Голови КОНСХУ, робочими засіданнями керує Голова КОНСХУ та обрана З’їздом робоча Президія.

6.5.2.  З’їзд скликається Правлінням, або за письмовою вимогою  не менше як 1/3 членів КОНСХУ та не рідше одного разу на чотири роки. Норму представництва та порядок обрання членів Організації , що делегуються на З’їзд київських художників визначає Правління, але не менше як один від десяти.

6.5.3. З’їзд КОНСХУ вважається правомочним при наявності 2/3 обраних членів Організації, що були делеговані. Рішення вважається прийнятим, якщо за його ухвалення проголосувало більше половини присутніх на З’їзді делегованих представників ( 50%+1 голос ).

6.5.4. Повноваження ( компетенція ) З’їзду КОНСХУ:

-  затверджує статут КОНСХУ та Положення про Голову та Правління  КОНСХУ, вносить до нього зміни. Ці повноваження при необхідності З’їзд може делегувати Конференції;

- визначає основні напрями діяльності КОНСХУ на черговий період, розглядає і затверджує цільові програми діяльності;                                                              

- заслуховує та затверджує звіт Голови КОНСХУ  про діяльність КОНСХУ та звіт Голови  Контрольно-ревізійної комісії;

- затверджує склад Правління, склад Контрольно-ревізійної комісії, обирає  Голову КОНСХУ та Голову Контрольно-ревізійної комісії КОНСХУ;

- розглядає найважливіші фінансово-економічні  питання, що стосуються діяльності КОНСХУ, у тому числі що до відчуження майна КОНСХУ на суму, що становить 50% і більше відсотків майна КОНСХУ;

- приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію КОНСХУ;

- розглядає заяви, апеляції членів КОНСХУ.

6.6. У період між З’їздами за рішенням Правління, Розширеного секретаріату, Голови КОНСХУ або за письмовою вимогою 1/3 членів КОНСХУ  може бути скликана Конференція, до компетенції якої може входити розгляд та затвердження Статуту КОНСХУ, змін і доповнень до нього, затвердження Положення про Голову та Правління КОНСХУ, а також інші питання, визначені Правлінням, що потребують відповідного рішення і не входять до виключної компетенції З’їзду перелічені в пункті 6.5.4.

6.6.1.  Члени Організації, що делегуються на Конференцію КОНСХУ  обираються  загальними зборами секцій (по квоті 1 від 30, але не менше 5), а також делегуються Голова КОНСХУ, члени Секретаріату, Голови секцій, Голови постійно діючих комісій, Голова Контрольно-ревізійної комісії. 

6.6.2. Конференція вважається правомочною при наявності 2/3 делегованих представників, рішення дійсне коли за нього проголосувало більше половини присутніх членів Організації делегованих на Конференцію.

6.7. Правління КОНСХУ.

6.7.1. У період між З’їздами і Конференціями діяльністю КОНСХУ керує Правління, яке обирається З’їздом на строк чотири роки, або до наступного З’їзду, яке діє на підставі Положення про Правління.

6.7.2. До складу Правління входять: Голова КОНСХУ, заступники Голови, Голови творчих секцій ( за посадою ) та інші члени Правління, які затверджуються З’їздом за поданням загальних зборів творчих секцій при квоті 1 від 40, але не менше 2 від Секції. Правління може кооптувати до свого складу замість вибулих нових членів Правління за поданням секцій.

6.7.3. Правління скликається не менш ніж два рази на рік. При необхідності може бути скликано позачергово на вимогу Голови КОНСХУ, Розширеного секретаріату, Контрольно-ревізійної комісії, чи третини членів правління.

6.7.4. Пленум Правління вважається правомочним у разі присутності 2/3 його членів.

6.7.5. Рішення Правління приймаються якщо за них проголосувало більше половини  присутніх ( відповідно кворуму ) членів Правління та є обов’язковими  для виконання керівними органами КОНСХУ.

6.7.6. До компетенції Правління належить:

- попередній розгляд і обговорення всіх питань, що розглядаються З’їздом, Конференцією;

- визначення чергових завдань, формування цільових програм розвитку та діяльності КОНСХУ;

- здійснення контролю за реалізацією рішень З’їзду, Конференції, проведення заходів,

спрямованих на їх виконання;

- затвердження кошторисів КОНСХУ та створених КОНСХУ підприємств;

- вирішує поточні майнові питання;

- затвердження рішення творчих секцій про прийом до членів КОНСХУ та виключення з неї;

- затвердження кандидатур заступників Голови КОНСХУ за поданням Голови КОНСХУ;

- затверджує звіт Голови КОНСХУ про роботу Секретаріату та приймає рішення з най важливіших питань творчої та поточної фінансово-економічної діяльності КОНСХУ;

 

- визначення шляхом таємного голосування претендентів на почесні звання;                                                                                                                                      

- створення і затвердження складу постійно діючих комісій Спілки;

- затвердження Положень, що регламентують діяльність КОНСХУ;

- визначення квоти і порядку обрання представників на З’їзд та Конференцію; 

- вирішення інших питань діяльності Спілки, що не віднесені до виключної компетенції З’їзду.

 1. Виконавчим органом Правління є Секретаріат, до складу якого входять Голова КОНСХУ та його заступники. Засідання Секретаріату проводяться не рідше одного разу на два тижні.
  1. Секретаріат КОНСХУ керує поточною роботою КОНСХУ в період між засіданням Правління та діє на основі Положення про Секретаріат КОНСХУ.
  2. Секретаріат КОНСХУ має наступні повноваження:

- вирішує поточні питання творчої та фінансово-економічної діяльності КОНСХУ;

- готує Положення, що регламентують діяльності КОНСХУ з наступним затвердженням їх Правлінням КОНСХУ;

- готує матеріали для розгляду на Правлінні КОНСХУ і забезпечує виконання його рішень;

- у разі потреби створює робочі комісії;

- затверджує штатний розпис та функціональні обов’язки штатних співробітників апарату КОНСХУ;

- готує питання про вступ до КОНСХУ нових членів;

- забезпечує роботу апарату КОНСХУ;

- вирішує питання оперативного управління КОНСХУ.

 1. Для розгляду питань, що потребують більш широкого обговорення, скликається Розширений Секретаріат КОНСХУ за участю Голів бюро секцій. На засідання Розширеного Секретаріату можуть бути запрошені  Голови постійно діючих комісій, в компетенцію яких входять питання що розглядається у  порядку  денному.
  1. Розширений Секретаріат КОНСХУ скликається за рішенням Секретаріату КОНСХУ, Голови КОНСХУ або на пропозицію  Голів Секцій.
  2. Розширений Секретаріат КОНСХУ проводить свої засідання в міру необхідності, але не рідше ніж раз на місять.
  3. Рішення Розширеного Секретаріату приймаються, якщо за них проголосувало більше половини його членів що присутні на засіданні та відповідно кворуму.
  4. Розширений Секретаріат КОНСХУ має наступні повноваження:

- погоджує Положення, що регламентують діяльність КОНСХУ;                                                

- складає план виставкової та видавничої діяльності КОНСХУ;

- здійснює прийом до Об’єднання молодих художників та мистецтвознавців за поданням секцій;                                                       

- затверджує питання розподілу і  перерозподілу  творчих майстерень;                      

- вирішує інші питання включені до порядку денного і не віднесені до виключної компетенції Правління.

- затверджує проект кошторису КОНСХУ.

6.10. Голова КОНСХУ

6.10.1. Голова КОНСХУ ( Голова Правління ) обирається на З’їзді КОНСХУ  таємним голосуванням строком на чотири роки та не більше ніж на два терміни.

6.10.2. В своїй діяльності Голова КОНСХУ  керується Законами України, Статутом НСХУ, Статутом КОНСХУ, Положенням про голову КОНСХУ.

 

6.10.3. Голова КОНСХУ має наступні повноваження та відповідальність:                                       

-  Голова КОНСХУ є вищою посадовою особою КОНСХУ. Очолює Правління КОНСХУ виконує свої посадові обов’язки за винагороду. Голова КОНСХУ наділений правом першого підпису фінансових та платіжних документів, діє без доручення;

-  втілює в життя рішення З’їздів КОНСХУ та НСХУ, Конференцій КОНСХУ, Правління КОНСХУ, Розширеного Секретаріату;

-  пропонує Правлінню кількісний та персональний склад членів Секретаріату КОНСХУ;

-  керує роботою Секретаріату КОНСХУ, головує на засіданнях керівних органів КОНСХУ;

-  представляє інтереси КОНСХУ та її членів у відносинах з юридичними особами в межах України і за її кордоном;

-  видає накази про прийом на роботу та звільнення співробітників апарату КОНСХУ, за узгодженням з Розширеним Секретаріатом КОНСХУ, затверджує штатний розклад та розміри заробітної плати, преміювання та інших грошових виплат;

- за узгодження м із Секретаріатом КОНСХУ призначає на посади та звільняє керівників організацій, безпосередньо підпорядкованих КОНСХУ.

- надає доручення від імені КОНСХУ.

6.10.4. Уразі прийняття Розширеним Секретаріатом КОНСХУ рішення, що суперечить рішенням З’їзду, Правління, цьому Статуту, Голова має право призупинити дію цього рішення і передати питання в десятиденний строк на новий розгляд Правління.

6.10.5. У разі якщо дії, або бездіяльність Голови КОНСХУ  призвели до матеріальних збитків КОНСХУ або дискредитували КОНСХУ, суперечили Статуту КОНСХУ, або законодавству України – рішенням позачергового З’їзду який скликається на вимогу Правління або за письмовою вимогою 1/3 членів КОНСХУ, його повноваження  можуть  бути достроково припинені, а що до подальшого членства в КОНСХУ  вступають в дію норми Статуту.

6.11. За поданням Голови КОНСХУ, Правлінням КОНСХУ затверджуються кандидатури заступників Голови КОНСХУ.

6.11.1. Заступники Голови КОНХУ в своїй роботі керуються положеннями Статуту КОНСХУ, а також Положенням про Заступників Голови  яке затверджено Правлінням КОНСХУ.

6.12. Контрольно-ревізійна комісія КОНСХУ.

6.12.1. Контрольно-ревізійна комісія КОНСХУ діє на підставі Положення про Контрольно-ревізійну комісію, затвердженого З’їздом, Конференцією або Пленумом Правління .

6.12.2. Контрольно-ревізійна комісія КОНСХУ:

- контролює виконання Статуту КОНСХУ, рішень З’їзду, Правління, Секретаріату КОНСХУ;

- перевіряє творчо-організаційну і фінансову діяльність КОНСХУ та її  підрозділів;

-  розглядає скарги та заяви членів КОНСХУ.

6.12.3. На період між З’їздами до складу Контрольно-ревізійної комісії замість тих членів,що вибули можуть бути прийняті нові члени кандидатури яких подаються секціями та погоджуються  Правлінням КОНСХУ.

6.13. Керівники і члени керівних органів КОНСХУ, Голова КОНСХУ, члени Контрольно-ревізійної та інших комісій КОНСХУ  не можуть одночасно входити до складу конкуруючих зі Спілкою організацій та підприємств.

6.14. При КОНСХУ можуть створюватися інші комісії, які у роботі керуються Положеннями про них.

6.15. Рішення керівних органів КОНСХУ є обов’язковими для виконання членами КОНСХУ яких вони стосуються, якщо вони не суперечать Статуту КОНСХУ,  законам України та які були прийняті відповідно до статутних документів КОНСХУ та без порушень процедури.

                                                                                                                                        

 7. Кошти і майно КОНСХУ

 

7.1. Джерелами формування майна і коштів КОНСХУ є:

- надходження від вступних і щорічних внесків членів КОНСХУ;

- кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань (добровільні грошові та матеріальні внески фізичних і юридичних осіб, утому числі іноземних)

- пасивні доходи;

- бюджетне фінансування, якщо воно встановлено Кабінетом Міністрів України або органами місцевого самоврядування;

- організація виставок – надання в оренду павільйонів, виставкових залів, галерей та інших площ;

- спеціальні відрахування до фондів КОНСХУ, якщо вони встановлені Кабінетом Міністрів України, за використання на території України творів, які стали суспільним надбанням.

7.2. У власності КОНСХУ можуть перебувати будинки, споруди, обладнання, транспорт, кошти та інше майно необхідне для реалізації її статутних завдань.

7.3. КОНСХУ може мати у користуванні  підприємства, салони-магазини, галереї, будинки відпочинку, творчі майстерні, житлові будинки, приміщення, споруди, та інше майно, необхідне для діяльності КОНСХУ, реалізації її Статутних цілей і завдань, а також, згідно статті 23 закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», з метою здійснення статутних завдань і цілей КОНСХУ у встановленому порядку може створювати підприємства, установи та організації з правами юридичної особи для здійснення господарської діяльності, правовий статус яких визначається законодавством України, Статутом або положеннями КОНСХУ, а також їхніми власними положеннями. 

7.4. Доходи (прибутки) КОНСХУ використовуються виключно для фінансування видатків на утримання КОНСХУ, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності , визначених Статутом КОНСХУ.

7.5. Отримані доходи (прибутки) КОНСХУ, як в цілому так і частково, забороняється розподіляти серед  засновників (учасників), членів КОНСХУ, її працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління КОНСХУ та інших пов’язаних з ними осіб.

7.6. Члени  КОНСХУ не мають права власності на окремі об’єкти, що входять до складу майна КОНСХУ. Майно та кошти НСХУ, надані у користування КОНСХУ, є  приватною власністю юридичної особи ( Національної  Спілки художників України), власністю членів НСХУ і не підлягають відчуженню та приватизації.

7.7. КОНСХУ та засновані нею підприємства, ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах податкової державної  адміністрації та сплачують до бюджету платежі у порядку й розмірах, передбачених законодавством.

7.8. КОНСХУ не відповідає за зобов’язаннями своїх підприємств, які є окремими юридичними особами. Такі підприємства не відповідають за зобов’язаннями КОНСХУ.

7.9. КОНСХУ несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени КОНСХУ не несуть відповідальності за зобов’язаннями КОНСХУ, КОНСХУ не несе відповідальності по зобов’язанням окремих членів організації.

7.10. При Секретаріаті КОНСХУ діє фінансово-економічна комісія яка координує поточну фінансово-економічну діяльність Спілки  та керується відповідним Положенням про неї.

 

8. Оскарження рішень керівних органів КОНСХУ.

 

8.1. Член КОНСХУ має право оскаржити будь-яке рішення або дії Голови КОНСХУ, Розширеного секретаріату КОНСХУ, Правління, бюро творчих секцій, інших виборних керівних осіб КОНСХУ  до Контрольно-ревізійної комісії КОНСХУ. КРК КОНСХУ має розглянути скаргу протягом 20 днів з моменту отримання у відповідності до Положення                                                                                                                                       

про КРК КОНСХУ. Для розгляду скарги Голова КРК має отримати письмові пояснення від Голови КОНСХУ, членів Розширеного секретаріату, Правління, бюро творчих секцій, інших виборних керівних осіб КОНСХУ а також може отримати пояснення від особи, що подала скаргу, інших осіб, отримати документи, які стосуються суті скарги.

8.2. За результатами розгляду скарги КРК ухвалює рішення у межах своєї компетенції, про яке повідомляє особу, що подала скаргу.

 

9.Припинення діяльності КОНСХУ.

 

9.1. Припинення діяльності КОНСХУ може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації за рішенням З’їзду КОНСХУ, при наявності ¾ делегатів, більшістю голосів, а також у випадках і порядку, передбачених законодавством.

9.2. Реорганізація КОНСХУ здійснюється у порядку, передбаченому рішенням З’їзду.

9.3. Ліквідація КОНСХУ здійснюється за рішенням З’їзду або за рішенням суду.

9.4. У разі припинення діяльності КОНСХУ (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, а коли такої немає, - реалізується в установленому законом порядку та зараховуються до доходу бюджету. Кошти , одержані від реалізації майна, можуть бути використані лише на цілі , пов’язані з розвитком відповідної галузі культури та мистецтва.

 

10.Зміни і доповнення до Статуту КОНСХУ.

 

10.1.  Внесення змін і доповнень до Статуту КОНСХУ є компетенцією З’їзду (Конференції) КОНСХУ.

10.2. Рішення  з питань змін та доповнень до Статуту  приймаються, якщо за них проголосувало ¾ присутніх на З”їзді (Конференції) делегованих представників та затверджується рішенням секретаріату НСХУ.

 

всього прошито,

пронумеровано і скріплено печаткою

______ (_____________________) арк.

 

Головуючий _____________ В.І. Коновал

 

Секретар ______________ Н.В. Кохаль